welkom nieuws kalender informatie ochtend 14 november 2018 uitnodiging kerstspel 20 december 2018 vakantierooster schooljaar 2018-2019 aan/afmelden email-nieuwsbrief film over het vrijeschoolonderwijs
de vrijeschool vredehof onderwijs op deze school ons team schoolgids 2018-2019 ondersteuning (sop) mr en gmr bestuur meer informatie aanmelden

MR en GMR

MR

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR) van ouders en leerkrachten die regelmatig met de directie overlegt. Via de medezeggenschapsraad (MR) hebben de ouders en de personeelsleden van de school mede zeggenschap over belangrijke onderwerpen in de besluitvorming van de school.
De MR bestaat uit vier leden. Twee leden zijn gekozen uit en door de ouders en twee leden zijn gekozen uit en door het personeel. De leden van de MR komen geregeld bijeen om de door het bestuur gedane voorstellen en gevraagde adviezen te bespreken en te toetsen. Echter, de MR geeft niet alleen advies maar beslist in veel gevallen mee om de belangen van de ouders en het personeel optimaal te behartigen. De MR heeft op belangrijke onderwerpen instemmingsplicht danwel adviesrecht.
Het is een formeel inspraak- en adviesorgaan van de school.

Klik hier voor de PDF van het Jaarplan MR 2017-2018 van de Vrijeschool Vredehof.

Een belangrijke taak van de MR is het meebeslissen over de besteding van de ouderbijdrage.
Klik hier voor de PDF van de besteding van de ouderbijdrage in 2018.

De medezeggenschapsraad bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. Namens de ouders zijn dat: Patrick van der Klooster en Gerard Boschman. Namens het lerarencollege zijn dat: Aster Boekhout en Sophie Stalenhoef.

De voorzitter is bereikbaar via mr@vsvredehof.nl.

GMR

Op alle scholen fungeert een medezeggenschapsraad als formeel inspraak- en adviesorgaan. Op 5 april 2005 is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad geïnstalleerd. De leden van de GMR zijn afgevaardigden van de 8 MR’en van de acht scholen binnen de Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland (SVZH). Per school zijn er twee leden (een ouder en een leerkracht) afgevaardigd in de GMR. De leden van de GMR worden uit alle ouders en uit alle leerkrachten gekozen door de MR-leden.
De GMR heeft advies- en/of instemmingbevoegdheid bij beleids- beslissingen op bovenschools gebied.
Namens onze school zijn Eric van Bekkum (ouder) en vacature (leerkracht) afgevaardigd in de GMR.


Vrijeschool Vredehof, Vredehofweg 30, 3062 EP Rotterdam, T: 010-452 65 19