welkom nieuws kalender informatie ochtend 14 november 2018 uitnodiging kerstspel 20 december 2018 vakantierooster schooljaar 2018-2019 aan/afmelden email-nieuwsbrief film over het vrijeschoolonderwijs
de vrijeschool vredehof onderwijs op deze school
ritme en lesstof klassen geen groepen toetsing en rapportage prestatie van de school uitstroomgegevens
ons team schoolgids 2018-2019 ondersteuning (sop) mr en gmr bestuur meer informatie aanmelden

Ritme en lesstof

Een dag op de vrijeschool verloopt volgens een vast ritme zowel in de kleuterklassen als in de 1e t/m de 6e klas middels klassikaal onderwijs.

Kleuterkinderen krijgen lesstof aangeboden binnen een vast weekritme. Kleuters leren spelenderwijs, door te dóen. Bijvoorbeeld: door met blokken en kisten te spelen en te bouwen ervaren zij vanzelf wat boven en onder is. Zij leren ordenen, structureren en oorzaak en gevolg kennen. Zij zijn met hun hele lijf actief en volop in beweging. Zo kunnen ze goed voorbereid naar de 1e klas (groep 3).

Vanaf de eerste klas krijgen de kinderen in de ochtenduren een hoofdvak zoals rekenen, taal, aardrijkskunde, heemkunde, dier- en plantkunde, geschiedenis en natuurkunde. De meeste hoofdvakken worden aangeboden in zogenaamde periodes. De leerlingen maken dan grondig kennis met één leerstofgebied. Dan laten ze het een tijdje los, om zich op het volgende te concentreren. In de tussentijd ‘rijpt’ het geleerde verder door. Zo maken de leerlingen zich de stof gaandeweg helemaal eigen.

In de lesuren na het periodeonderwijs worden de vaklessen onderwezen als bijvoorbeeld rekenen, taal, lezen, Engels en Duits, euritmie, muziek, (vorm)tekenen, schilderen, gymnastiek, tuinbouw handwerken en handenarbeid.

Thema's en vertelstof

Het lesprogramma sluit aan bij de leeftijd, drijfveren en mogelijkheden van het kind. Leerkrachten van de vrijeschool ontwerpen veelal zelf de lessen aan de hand van de leerdoelen. Zo kan de leerkracht ingaan op actualiteit, context en specifieke vragen.

Op de vrijeschool worden veel verhalen verteld aan de kinderen, de zogenoemde ‘vertelstof’. Elke klas heeft zijn eigen thema passend bij de ontwikkelingsfase van het kind. De verhalen kunnen uitgangspunt zijn voor de lessen.

Jaarfeesten
Binnen het ritme van de dag worden inspanning en ontspanning bewust met elkaar afgewisseld. Schoolbreed wordt veel aandacht besteed aan het ritme van het jaar. De leerlingen leren veel van (het ritme) van de natuur, de verschillende seizoenen en de seizoensproducten die daarbij horen. Belangrijk op de vrijeschool zijn de jaarfeesten: Sint Michael, Sint Maarten, Advent, Sint Nicolaas, Sint Lucia, Kerstmis, Driekoningen, Carnaval, Palmpasen, Pasen, Pinksteren en Sint Jan. Deze feesten worden met elkaar gevierd


Vrijeschool Vredehof, Vredehofweg 30, 3062 EP Rotterdam, T: 010-452 65 19